دپارتمان مدیریت و کارآفرینی

دپارتمان مدیریت کارآفرینی در راستای ایجاد کسب وکار، توسعه و تعالی در سطح بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ، سازمان ها و استراتژی های کلان فعالیت دارد.