دپارتمان نرم افزارهای فنی مهندسی

دپارتمان نرم افزارهای فنی و مهندسی با رویکرد کاربردی دوره های نرم افزاری مربوط به رشته های مکانیک، صنایع، نرم افزارهای امکان سنجی و تحلیلی و... را برگزار می نماید و هدف اصلی از برکزاری ای دوره ها، افزایش بار علمی دانش پذیران می باشد.

دوره های پیش رو